Generelle juridiske vilkår

Generelle juridiske vilkår

 

Registrering av informasjon

Vi gjør oppmerksom på at Dyrenes Verden til enhver tid etterstreber å følge gjeldende lovgivning for behandling av firma- og personopplysninger, all informasjon behandles konfidensielt. Det vil til enhver tid være mulig å få opplyst eventuell registrert informasjon samt å få dem slettet dersom dette er ønskelig. Ingen informasjon kan på noe tidspunkt sendes videre eller selges til tredje part uten kundens samtykke.

Copyright

Alle elementer på Dyrenes Verden internettsider samt internettsidene i sin helhet er blant annet beskyttet av "Lov om opphavsrett til åndsverk" og må ikke kopieres eller etterlignes, verken helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra Dyrenes Verden.

Ansvar for feil

Dyrenes Verden er ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte skader, følger eller problemer av enhver art som resultat av eventuelle feilopplysninger eller mangler ved produkter. Ved eventuelle feil og reklamasjoner på produkter følges gjeldende lovgivning. Dyrenes Verden etterstreber til enhver tid å gi korrekt informasjon om produkter og tjenester.

Linker

Linkene som finnes på Dyrenes Verdens internettsider gjør det mulig å forlate Dyrenes Verdens internettsider, og innholdet man da kommer til er ikke under Dyrenes Verdens kontroll. Dyrenes Verden er derfor ikke ansvarlig for innholdet på disse websidene eller eventuelle linker som finnes på disse. Dyrenes Verden opplyser om disse linkene for å hjelpe deg å finne mer informasjon om et produkt. Det at linkene er nevnt, betyr ikke at Dyrenes Verden har godkjent eller anbefalt informasjonen linkene fører til.

Prisendringer og trykkfeil

Dyrenes Verden tar forbehold om pris- og trykkfeil og forbeholder seg retten til å endre gjeldende priser samt prisstruktur uten varsel. Prisene hos våre leverandører er i stadig forandring og for å være konkurransedyktige på pris må vi følge disse endringene tett. Vi må derfor ta forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. For å hele tiden kunne ta så lave priser som mulig og samtidig ikke eksponere selskapet for utilbørlig risiko forbeholder Dyrenes Verden seg rett til leveringsnekt med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft uten at kunden er informert og har godtatt dette. Dersom endringene hos vår leveandør er vesentlige vil vi ta kontakt med kunden for å avtale endringer på ordren, eller eventuell kansellering av deler eller hele ordren.

Leveringstider

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager, menes virkedager.

Trykkfeil

Vi må ta forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Disse kan rettes uten forvarsel og skal ikke ha konsekvenser for Dyrenes Verden. Vi mottar informasjon om feil med takk!

Reklamasjon

Før feil meldes til Dyrenes Verden, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Dyrenes Verden har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Dyrenes Verden slik at Dyrenes Verden kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Dyrenes Verden melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Dyrenes Verden skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Dyrenes Verden, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Dyrenes Verden, betaler ikke Dyrenes Verden nødvendigvis disse utgiftene.

Angrefrist

Alle forbrukere har 14 dagers angrerett på alle kjøp av varer og tjenester hos oss. Fristen er løpende fra den dagen kunden mottar varene eller tjenestene. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold

Dyrenes Verden er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Dyrenes Verden godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Dyrenes Verden sin kontroll, og som Dyrenes Verden ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Dyrenes Verden er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Dyrenes Verden sin side.

Salgspant/Betalingsvilkår

Dyrenes Verden har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. når dette er relevant.

Endring i vilkårene

Dyrenes Verden forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Dyrenes Verden forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av konflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Dyrenes Verden fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.